Tilausehdot

TILAUSEHDOT 16.9.2016

Nelonen Median maksulliset viihde- ja urheilupaketit
Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n /Nelonen Median (jäljempänä ”Nelonen Media”) tarjoaman maksullisten viihde- ja urheilupakettipalveluiden (jäljempänä Palvelu) ja siihen liittyvien laitteiden (jäljempänä Laite) tilauksiin ja toimituksiin. Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Nelonen Median Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja.

1. TILAUSMUODOT JA MAKSUVAIHTOEHDOT

Kertatilaus on voimassa tilauksen sovitun katseluoikeuden keston ajan, esimerkiksi sovitun pituisen ajanjakson ohjelman tai ohjelmakokonaisuuden katsomiseksi. Kertatilaus maksetaan etukäteen ennen tilausjakson aktivointia. Kertatilaus ei ole irtisanottavissa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ajan. Määräaikaistilaus veloitetaan tilaajalta 30 vuorokauden jaksoissa, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Maksaminen on mahdollista kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, esimerkiksi luottokortilla. Määräaikaistilaus ei ole irtisanottavissa. Määräaikaistilaus jatkuu määräajan jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Määräaikaisen tilauksen voi irtisanoa päättymään määräajan viimeisen laskutuskauden loppuun.

Toistaiseksi voimassa oleva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Nelonen Media laskuttaa muut kuin kertamaksulliset tilaukset 30 vuorokauden pituisin laskutuskausin, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Maksaminen on mahdollista kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, esimerkiksi luottokortilla.

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Mikäli korttimaksu ei onnistu, Nelonen Media voi vaihtaa maksutavan kortista laskuun.

Laskuvaihtoehdossa lasku toimitetaan Asiakkaalle tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskut pitää maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa olevilla tili- ja viitenumerotiedolla. Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti eräpäivään mennessä. Laskun riidaton osa on maksettava huomautuksesta huolimatta.

Tilaus päättyy irtisanomisen johdosta jo maksetun laskutuskauden päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty vähintään viisi arkipäivää ennen kulloinkin kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä. Nelonen Media ei palauta jo maksettuja maksuja. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhemmin kuin viisi arkipäivää ennen kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä, jatkuvat tilaus ja maksuvelvollisuus irtisanomista seuraavan laskutuskauden loppuun saakka. Nelonen Media pyrkii hoitamaan irtisanomisen viittä arkipäivää lyhyemmässä ajassa, mutta ei takaa sitä. Tilaaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan tilauksen Oma Ruutu-palvelussa tilaukset-välilehdellä tai soittamalla Nelonen Median asiakaspalveluun. Nelonen Media voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä tilaajalle tilaajan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA PALVELUN SISÄLTÖ

Tilaaminen edellyttää, että tilaaja on rekisteröitynyt Ruutu -palveluun. Tilaajan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun tilaaja on hyväksynyt nämä tilausehdot. Palvelu koostuu tilaajan valitsemista urheilu- ja/tai viihdepaketeista. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa pakettien sisältöä. Palveluntarjoaja voi esim. korvata sarjan toisella sarjalla, muuttaa urheilun lajitarjontaa jne.

3. PALVELUN TOIMITUSAIKA JA LAITTEEN OMISTUSOIKEUS

Nelonen Media toimittaa Palvelun tilauksen yhteydessä sovitun mukaisesti. Palvelun toimituksen katsotaan alkavan, kun Nelonen Media aktivoi katseluoikeuden ja tilattu ohjelma on katsottavissa.

Palvelun ja laitteen yhteistilaukseen kuuluva laite toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen postitse. Laite toimitetaan vain Suomen alueelle.

Laitteen omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyvät Asiakkaalle laitteen luovutushetkellä. Vaikka Laite varastettaisiin, katoaisi tai rikkoutuisi, Asiakas vastaa siitä huolimatta sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta Nelonen Medialle. Asiakas vastaa itse laitteen suojauksesta, tietoturvasta ja asetuksista. Nelonen Media suosittelee tietoturvapalveluiden käyttöä Laitteessa.

4. PERUUTTAMISOIKEUS

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti tilaajalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Nelonen Media on aktivoinut katseluoikeuden ja ohjelma on katsottavissa tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin tilaajan suostumuksen perusteella aloitettu.

4.1 Peruuttamisoikeus laitetilauksen yhteydessä

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Nelonen Median kanssa tekemänsä Ruutu-palvelua ja Laitetta koskeva yhteistilaus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Asiakas on vastaanottanut Laitteen. Vastaanottopäivää ei lasketa peruuttamisaikaan. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Peruutuksen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä viestin Nelonen Median asiakaspalveluun osoitteessa www.ruutu.fi/palaute ja palauttamalla laite alla olevaan osoitteeseen. Peruutuksen voi tehdä myös käyttämällä peruuttamislomaketta ja palauttamalla laite alla olevaan osoitteeseen, mutta peruuttamislomakkeen käyttö ei ole pakollista. Jos Asiakasta ei tavoiteta tai laitetta ei saada toimitettua Postin toimitusehtojen puitteissa, katsotaan tilaus peruutetuksi. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Asiakkaan peruuttaessa Asiakas vastaa Laitteen palautuskustannuksista. Jos Asiakas on vastoin lain huolenpitovelvollisuutta tutustunut Laitteeseen, vastaa Asiakas peruutustilanteessa Laitteen mahdollisesta arvon alentumisesta, aina Laitteen täyteen arvoon saakka.

Laite palautetaan postitse osoitteeseen:

Sanoma Media Finland
c/o Jakelukeskus (Postin palautusnumero 641318)
PL 1000
33901 Tampere

5. TILAUSHINNAT JA MUUT ASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TULEVAT MAKSUT

Tilauksen hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.ruutu.fi/hinnasto. Nelonen Medialla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 6 määritellyllä tavalla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hinnanmuutokset, kuten esimerkiksi arvonlisävero, muuttavat tilauksen hintaa vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Nelonen Medialla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon sekä keskeyttää tilaus. Nelonen Media perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut.

5.1 LAITETILAUKSEN HINNAT JA MAKSAMINEN

Laitteen ja palvelun yhteistilauksen kokonaishinta muodostuu Asiakkaan valitseman Laitteen hinnasta ja Ruutu-tilauksen hinnasta. Määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jatkuvan tilauksen hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan (www.ruutu.fi/hinnasto).

Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hinnanmuutokset, kuten esimerkiksi arvonlisävero, muuttavat yhteistilauksen hintaa vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Tilausvahvistukseen on merkitty sekä Ruutu-tilauksen tilaushinta että Laitteen osuus Tuotteen kokonaishinnasta, kuukausierä ja Määräajan kesto. Asiakas maksaa Laitteen tasasuuruisina 30 päivän välein maksettavina kuukausierinä, joista muodostuu Laitteen kokonaishinta. Myös Ruutu–tilaus veloitetaan asiakkaalta 30 päivän välein. Mikäli Laitteen ja Ruutu-tilauksen laskutuskausi poikkeaa 30 päivästä, ilmoitetaan siitä erikseen tilauksen yhteydessä. Maksut veloitetaan laskutusjakson alussa.

Asiakkaan velvollisuus sopimuksen mukaisten kuukausierien maksamiseen alkaa, kun tilausvahvistus on toimitettu Asiakkaalle. Korttimaksulla maksaessa ensimmäinen laskutusjakso veloitetaan tilauksen tekohetkellä.

Tuotteen kokonaishinta muodostuu Asiakkaan valitseman Laitteen hinnasta sekä Ruutu+ Pro -tilauksen hinnasta. Määräajan jälkeen toistaiseksi voimassaolevana jatkuvan tilauksen hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan (www.ruutu.fi/hinnasto). Laitesopimuksen pituus on 24 kuukautta siitä kun asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hinnanmuutokset, kuten esimerkiksi arvonlisävero, muuttavat Ruutu- tilauksen hintaa vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Tilausvahvistukseen on merkitty sekä Ruutu-tilauksen tilaushinta ja Laitteen osuus Tuotteen kokonaishinnasta, kuukausierä ja Määräajan kesto. Asiakas maksaa Laitteen tasasuuruisina kuukausierinä, joista muodostuu Laitteen kokonaishinta. Myös Ruutu–tilaus veloitetaan asiakkaalta kuukausittain. Maksut veloitetaan laskutusjakson alussa.

Asiakkaan velvollisuus sopimuksen mukaisten kuukausierien maksamiseen alkaa, kun tilausvahvistus on toimitettu Asiakkaalle. Korttimaksulla maksaessa ensimmäinen laskutusjakso veloitetaan tilauksen tekohetkellä.

Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Laskuvaihtoehdossa lasku toimitetaan Asiakkaalle tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskut pitää maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa olevilla tili- ja viitenumerotiedolla. Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti eräpäivään mennessä. Laskun riidaton osa on maksettava huomautuksesta huolimatta. Tilaamalla Laitteen Asiakas sitoutuu maksamaan Laitteen kokonaishinnan tilauksen yhteydessä sovitun määräajan kuluessa.

6. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET

Nelonen Medialla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja. Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkko-sivuilla (www.ruutu.fi) tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Tilaajalla on hinnankorosta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa laskutuskautta seuraavan laskutuskauden päättyessä, eikä tilaajaan tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Nelonen Media voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos tilaaja on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. laskujen maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen. Nelonen Median päättäessä sopimuksen välittömin vaikutuksin sopimuksen jäljellä olevat Laitteeseen kohdistuvat kuukausimaksut erääntyvät heti maksettaviksi koko jäljellä olevalta Määräajalta.

Nelonen Medialla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyneen maksun maksukehotuksesta peritään kohtuullinen maksukehotusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei suoriteta maksukehotuksesta huolimatta, Nelonen Media voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nelonen Median nimenomaista suostumusta. Nelonen Medialla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle Sanoma-konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminta-kaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai tilaajalle kirjallisesti.

9. TIETOSUOJA

Nelonen Media käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuoja-lausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti: Nelonen Media/ Sanoma Media Finland Oy:n asiakasrekisteri Tietosuojalauseke

10. REKLAMAATIOT

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun (www.ruutu.fi/palaute).

Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Ruutu on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä (www.asml.fi).

11. MUUT EHDOT

Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun Nelonen Median Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta. Mikäli toisin ei mainita, toimii Palvelu vain Suomessa.

12. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Sanoma Media Finland Oy, /Nelonen Media,
Y-tunnus 1515901-4
PL 95, 00089 Sanoma
Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin: 0203 34444 (asiakaspalvelu), 09 – 45451 (vaihde)
Palvelun sisältöön koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteen www.ruutu.fi/palaute kautta.


Ruudun tilausehtojen aikaisempia versioita voit lukea ja ladata tästä:
Tilausehdot 15.9.2015.
Tilausehdot 24.8.2015.
Tilausehdot 5.2.2014.
Tilausehdot 8.9.2014.
Tilausehdot 23.8.2013.

Ruudun peruutuslomake
Huom! Ruudun tilauksissa 14 päivän peruutusoikeus pätee vain asiakaspalvelun ja telemyynnin kautta tehdyissä tilauksissa. Etämyynnin peruutuksiin ei tarvitse käyttää tätä lomaketta, vaan sen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä viestin asiakaspalveluun.

Lomakkeen lataus tästä.