Tilausehdot

TILAUSEHDOT 12.12.2018

Nelonen Median maksulliset viihde- ja urheilupaketit

Näitä tilausehtoja sovelletaan Sanoma Media Finland Oy:n /Nelonen Median (jäljempänä ”Nelonen Media”) tarjoaman maksullisten viihde- ja urheilupakettipalveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) tilauksiin ja toimituksiin. ”Asiakkaalla” tarkoitetaan näissä tilausehdoissa Palvelun tilaajaa. Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Nelonen Median Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja.

1. TILAUSMUODOT JA MAKSUVAIHTOEHDOT

Kertatilaus on voimassa tilauksen sovitun katseluoikeuden keston ajan, esimerkiksi sovitun pituisen ajanjakson ohjelman tai ohjelmakokonaisuuden katsomiseksi. Kertatilaus maksetaan etukäteen ennen tilausjakson aktivointia. Kertatilaus ei ole irtisanottavissa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ajan. Määräaikaistilaus veloitetaan kalenterikuukauden jaksoissa, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Maksaminen on mahdollista kulloinkin tarjolla olevilla maksutavoilla, esimerkiksi luottokortilla. Määräaikaistilaus ei ole irtisanottavissa. Määräaikaistilaus jatkuu määräajan jälkeen automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta toistaiseksi voimassaolevana tilauksena sen hetkisen hinnaston mukaisella hinnalla. Määräaikaisen tilauksen voi irtisanoa päättymään määräajan viimeisen laskutuskauden loppuun.

Toistaiseksi voimassa oleva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaus irtisanotaan. Nelonen Media laskuttaa muut kuin kertamaksulliset tilaukset kalenterikuukauden pituisin laskutuskausin, ellei Asiakkaalle ole tilauksen yhteydessä toisin ilmoitettu. Ensimmäinen laskutuspäivä riippuu siitä, koska tilaus on tehty. Korttimaksamisen osalta Asiakas on velvollinen varmistamaan, että Asiakkaan maksukortti on voimassa ja, että korttimaksu voi muutoinkin onnistua. Mikäliasiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu ei onnistu, Nelonen Media voi vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi laskuun.

Laskuvaihtoehdossa lasku toimitetaan Asiakkaalle tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Laskut pitää maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa olevilla tili- ja viitenumerotiedoilla. Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä kirjallisesti eräpäivään mennessä. Laskun riidaton osa on maksettava huomautuksesta huolimatta.
Asiakkaan maksutiedot voidaan tallentaa maksujärjestelmään niin, että ensimmäisen tilauksen jälkeen uusissa tilauksissa ja toistuvissa maksuissa voidaan käyttää samoja maksutietoja.
Asiakas voi irtisanoa tilauksen Ruudun itsepalvelussa tilaukset-kohdassa tai ottamalla yhteyttä Nelonen Median asiakaspalveluun. Tilaus päättyy Nelonen Median asiakaspalvelussa tehdyn irtisanomisen johdosta jo maksetun laskutuskauden päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty vähintään viisi arkipäivää ennen kulloinkin kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä. Ruudun itsepalvelussa irtisanottu tilaus päättyy jo maksetun laskutuskauden päättyessä edellyttäen, että irtisanominen on tehty ennen kulloinkin kuluvan laskutuskauden päättymistä. Nelonen Media ei palauta jo maksettuja maksuja. Mikäli irtisanominen Nelonen Median asiakaspalvelussa tapahtuu myöhemmin kuin viisi arkipäivää ennen kulumassa olevan laskutuskauden päättymistä tai irtisanominen Ruudun itsepalvelussa tapahtuu kulumassa olevan laskutuskauden jälkeen, jatkuvat tilaus ja maksuvelvollisuus irtisanomista seuraavan laskutuskauden loppuun saakka. Nelonen Media pyrkii hoitamaan irtisanomisen viittä arkipäivää lyhyemmässä ajassa, mutta ei takaa sitä. Nelonen Media voi irtisanoa tilauksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle tämän rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA PALVELUN SISÄLTÖ

Tilaaminen edellyttää, että Asiakas on rekisteröitynyt Ruutu -palveluun. Asiakkaan on oltava täysi-ikäinen. Palvelua koskeva sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt nämä tilausehdot. Palvelu koostuu Asiakkaan valitsemista urheilu- ja/tai viihdepaketeista. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa pakettien sisältöä. Palveluntarjoaja voi esim. korvata sarjan toisella sarjalla, muuttaa urheilun lajitarjontaa jne.

3. PALVELUN TOIMITUSAIKA

Nelonen Media toimittaa Palvelun tilauksen yhteydessä sovitun mukaisesti. Palvelun toimituksen katsotaan alkavan, kun Nelonen Media aktivoi katseluoikeuden ja tilattu ohjelma on katsottavissa.

4. PERUUTTAMISOIKEUS

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tekemäänsä Palvelun tilausta sen jälkeen, kun Nelonen Media on aktivoinut katseluoikeuden ja ohjelma on katsottavissa tai, kun Palvelun toimittaminen on muulla tavoin Asiakkaan suostumuksen perusteella aloitettu.
5. TILAUSHINNAT JA MUUT ASIAKKAAN MAKSETTAVAKSI TULEVAT MAKSUT
Tilauksen hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla osoitteessa kauppa.ruutu.fi/hinnasto. Nelonen Medialla on oikeus muuttaa hintoja näiden tilausehtojen kohdassa 6 määritellyllä tavalla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hinnanmuutokset, kuten esimerkiksi arvonlisävero, muuttavat tilauksen hintaa vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Mikäli Asiakas ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, on Nelonen Medialla oikeus siirtää laskun perintä perintätoimistoon sekä keskeyttää tilaus. Nelonen Media perii mahdollisista maksumuistutuksista ja saataviensa perinnästä hinnaston mukaiset maksut.

6. TILAUSEHTOJEN MUUTOKSET
Nelonen Medialla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja sekä Palvelun tilaushintoja ja käyttöehtoja aina siten, ettei muutos ole Asiakkaan vahingoksi.

Muussa tapauksessa Nelonen Medialla on oikeus muuttaa Palvelua koskevan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen sopimusehtoja, Palvelun ominaisuuksia tai maksuja siten, että tilaussopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutos johtuu:

  • sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta kuten yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä;
  • tuotantorakenteen tai -kustannusten muuttumisesta;
  • Nelonen Median sopimuskumppanien tuottamissa palveluissa johtuvista muutoksista kuten sopimuksen päättymisestä tai muuttamisesta;
  • palveluiden kehittämisestä tai uudistamisesta;
  • Palvelun tai sen osan lopettamisesta;
  • Asiakkaan yksityisyyden suojan tai taloudellisen turvallisuuden parantamisesta;
  • teknisistä järjestelmäuudistuksista tai teknologian kehittämisestä; tai
  • markkinoiden tai Palvelun kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muutoksesta.

Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, Palvelun verkko-sivuilla (www.ruutu.fi) tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Asiakkaalla on hinnankorotuksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään kulumassa olevaa laskutuskautta seuraavan laskutuskauden päättyessä, eikä Asiakkaaseen tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat kaikkia tilauksia.
Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Nelonen Media voi päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos Asiakas on rikkonut näitä ehtoja olennaisella tavalla eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Tällaiseksi katsotaan mm. laskujen maksamatta jättäminen maksuhuomautuksen jälkeen. Nelonen Medialla on oikeus periä viivästyneistä maksusuorituksista korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyneen maksun maksukehotuksesta peritään kohtuullinen maksukehotusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei suoriteta maksukehotuksesta huolimatta, Nelonen Media voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi.

8. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilaussopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Nelonen Median nimenomaista suostumusta. Nelonen Medialla on oikeus siirtää tilaussopimus toiselle Sanoma-konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelun verkkosivuilla ja/tai Asiakkaalle kirjallisesti.

9. TIETOSUOJA

Nelonen Media käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuoja-lausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti: Nelonen Media/ Sanoma Media Finland Oy:n asiakasrekisteri Tietosuojalauseke.

10. REKLAMAATIOT
Reklamaatio- ja virhetilanteissa Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluun (www.ruutu.fi/asiakastuki).

Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Ruutu on sitoutunut noudattamaan Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) koskevia käytännesääntöjä (www.asml.fi).

11. MUUT EHDOT
Siltä osin kuin näissä tilausehdoissa ei ole toisin määrätty, sovelletaan Palveluun Nelonen Median Palvelua koskevia voimassaolevia käyttöehtoja. Käyttöehtoja sovelletaan esimerkiksi Palvelun toiminnallisuutta ja käyttökatkoja sekä Palveluun liittyvien oikeuksien osalta. Mikäli toisin ei mainita, toimii Palvelu vain Suomessa.
12. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT
Sanoma Media Finland Oy /Nelonen Media,
Y-tunnus 1515901-4
PL 95, 00089 Sanoma
Käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, Helsinki
Puhelin: 0203 34444 (asiakaspalvelu), 09 – 45451 (vaihde)
Palvelua koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä osoitteen (www.ruutu.fi/asiakastuki) kautta.


Nämä 12.12.2018 päivätyt Ruudun tilausehdot voit ladata tästä:
Tilausehdot 12.12.2018.

Ruudun tilausehtojen aikaisempia versioita voit lukea ja ladata tästä:
Tilausehdot 2.3.2018
Tilausehdot 26.6.2017.
Tilausehdot 16.9.2016.
Tilausehdot 15.9.2015.
Tilausehdot 24.8.2015.
Tilausehdot 5.2.2014.
Tilausehdot 8.9.2014.
Tilausehdot 23.8.2013.


Ruudun peruutuslomake
Huom! Ruudun tilauksissa 14 päivän peruutusoikeus pätee vain asiakaspalvelun ja telemyynnin kautta tehdyissä tilauksissa. Etämyynnin peruutuksiin ei tarvitse käyttää tätä lomaketta, vaan sen voi tehdä soittamalla tai lähettämällä viestin asiakaspalveluun.
Lomakkeen lataus tästä;.